หลักสูตรศิลปศสาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ กิจกรรม พัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตร์ เรื่อง องค์ความรู้ทางคติชนวิทยาและการเก็บข้อมูลในบริบทสังคมสมัยใหม่

31 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

หลักสูตรศิลปศสาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ  กิจกรรม พัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตร์ เรื่อง องค์ความรู้ทางคติชนวิทยาและการเก็บข้อมูลในบริบทสังคมสมัยใหม่  

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ หลักสูตรศิลปศสาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ  กิจกรรม พัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตร์ เรื่อง องค์ความรู้ทางคติชนวิทยาและการเก็บข้อมูลในบริบทสังคมสมัยใหม่  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการวิจัยและการเก็บข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา” สำหรับคณาจารย์  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตร์และเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางคติชนวิทยาในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยเชิญ ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีคติชนวิทยา อีกทั้งมีประสบการณ์ในการทำวิจัยและผลงานวิชาการ เป็นวิทยากรในการบรรยายดังกล่าว